Főoldal Belépés Regisztráció Elfelejtett jelszó
Kosár [ üres ]

Garancia és jótállás

Garancia és szerviz információk

 

Általános garanciális feltételek:

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a www.homedigital.hu az általa forgalmazott termékekre 12 hónap garanciális időt vállal. Ezen garanciát minden termékünk esetében a hivatalos magyarországi importőr, disztribútor, márkaképviselet szervizpartnerei biztosítják. Ez alól kivételt képeznek egyes termékkategóriák (klímaberdnezések, hűtőszekrények, stb…) és a forgalmazók időszakos garanciális időtartamra vonatkozó akciós ajánlatai

 

Garancia / jótállási jegyről:

Jótállási igényét a vásárolt termékhez kapott jótállási jeggyel valamint az eredeti számla vagy a vásárlást igazoló blokk (nyugta) egyik példányával érvényesítheti. Emiatt kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.

Elveszett vagy megsérült jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni, kicserélni.

A garancia jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy azonnali érvénytelenítését vonja maga után.

 

Beüzemelést igénylő készülékek:

Azon termékek melyek beüzemelést vagy telepítést igényelnek (gáz üzemű készülékek, légkondicionáló berendezések) a jótállás érvényét veszti ha az üzembe helyezést nem az erre célra feljogosított szakszerviz / márkaszerviz végzi. Ezen készülékek esetében mindig a termékhez kapott jótállási jegyen feltüntetett szerződéses szervizeket keresse.

 

A jótállás alól történő mentességről:

Az eladó mentesül a felelősség alól, ha a termék valamilyen külső behatás következtében hibásodott meg. Történhet mindez helytelen szállítás, tárolás, erőszakos vagy durva külső behatás, villámcsapás vagy túlfeszültség okozta rongálódás illetve szakszerűtlen a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő használat következtében.

 

72órán belül cseregarancia:

Amennyiben a megvásárolt termék a vásárlástól számított 72órán belül hibásodott meg kérheti azonos típusú új termékre történő cseréjét. Ennek feltétele a szakszerű üzembe helyezés és a kezelési útmutatóban leírtak szerinti használat. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére biztosítani. Ennek lehetőségéről a vásárló dönthet.

 

Fontos megjegyezni, hogy a 72órás cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét foglalja magában, hanem a vásárolt készülék javítás nélküli cseréjét. Bizonyos esetekben nem dönthető el azonnal egyértelműen, hogy a termék valóban hibás, vagy sem. Ilyen alkalmakkor a cseréhez a kijelölt szakszerviz szakvéleményére van szükség! Ekkor jegyzőkönyv ellenében a termék átvételre kerül és amennyiben a készülék igazoltan hibás, abban az esetben egy új készüléket biztosítunk helyette. A hibás termékek átvétele az üzletünkben történik, az odaszállítás költsége a vásárlót terheli.

 

Minden esetben feltétel a termék csomagolásának és minden tartozékának hiánytalan megléte.

 

72órán túli hibajavítások:

Amennyiben a megvásárolt termék a vásárlástól számított 72órán túl hibásodik meg, forduljon a jótállási / garancia jegyen feltüntetett, lakó vagy tartózkodási helyéhez legközelebbi szerviz egyikéhez. Nem kijelölt szervízben történt javítás esetében a tevékenység idegen, külső beavatkozásnak mínösül, mely egyben a garancia elvesztést vonja maga után.

 

Jótállás:

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén:

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

A jótállási igény érvényesítése:

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság:

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy…:

 

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

Áttérés más kellékszavatossági jogra:

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól:

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

 

A hiba közlése:

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

A kellékszavatossági igényelévülése:

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

 

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként:

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

Az érvényesített szavatossági igény terjedelme:

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

 

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

Költségviselés:

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

A kötelezett gazdagodási igénye:

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

 

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

Termékszavatosság, termékszavatossági igény:

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

Közlési és igényérvényesítési határidők:

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén:

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Szervíz központok, márkaszervízek

 

Beépíthető konyhagépek és háztartási készülékek

 

       

 

     

 

     

 

      

Cégünkről
Cégadatok
Elérhetőség
Fizetés és szállítás
ÁSZF feltételek
Útmutató
Áruhitel
Garancia és szervíz kereső
Adatvédelem és jogi nyilatkozat
Webáruház-készítés: shopmasters.hu